Vyjádření starosty městyse Podhradí Michala Rambouska, k dění na letišti ve Vokšicích

Na mne jako starostu městyse Podhradí se obyvatelé obrátili poprvé s dotazem týkajícím se dění na letišti ve Vokšicích na začátku roku 2021. V této době se rozšířila mezi obyvatele okolí informace o prodeji pozemku Ministerstva vnitra ČR firmě Flying Academy s.r.o.. Tento pozemek se nachází uvnitř areálu letiště a nabízí se jeho využití k vybudování zázemí pro leteckou činnost. Občané, kteří se o dění na letišti zajímají a účastní se ho, zjistili, že se uvedená firma zabývá výcvikem pilotů a to především zahraničních, tak se s obavami o budoucnost letiště a z navyšování intenzity provozu obrátili na městys Podhradí, na jehož správním území se letiště nachází.

Po ověření všech informací jsem se obrátil na vlastníka letiště Ministerstvo dopravy ČR s dotazem a žádostí o sdělení jak má být letiště využíváno v následujícím období a zda se plánuje rozšiřování provozu, případně zpevnění a osvětlení dráhy. V dopise jsem se snažil vysvětlit současnou situaci na letišti a skutečnost, že vzhledem k poloze letiště je jeho současná intenzita provozu, který je pouze na sportovní a rekreační úrovni s převahou bezmotorového létání, pro občany žijící v okolí letiště maximálně snesitelná. Dále jsem v dopise tlumočil obavy našich obyvatel z případného komerčního využití letiště firmou Flying Academy s.r.o. spočívající zejména v navýšení počtu letů, rozšíření provozu na celoroční a případně i noční provoz. S touto situací a zněním dopisu byli seznámeni představitelé okolních obcí. Všichni oslovení představitelé obcí vyslovili souhlas s naším názorem, že je třeba tuto situaci řešit a připojili své podpisy na zmiňovaný dopis. Oslovenými obcemi byly: město Jičín – starosta JUDr. Jan Malý, obec Březina – starosta Libor Valenta, obec Staré Místo – starosta František Másnica, obec Veliš – starostka Naďa Bíšková, obec Bukvice – starostka Eliška Formanová, obec Ostružno - starostka Zdeňka Richterová a obec Holín – starosta Ing. Radomír Sádlo. Tento dopis byl na Ministerstvo dopravy k rukám p. ministra odeslán na začátku února 2021.

Po odeslání tohoto dopisu jsem byl kontaktován představitelem firmy Flying Academy s.r.o s žádostí o schůzku. Schůzka proběhla na úřadě v Čejkovicích za účasti několika zastupitelů městyse Podhradí a několika občanů Čejkovic. Byla nám představena vizualizace plánovaného nového hangáru na letišti a snahou bylo přesvědčit přítomné o možné spolupráci při fungování jmenované firmy na letišti. Bylo nám sděleno, že firma neplánuje létat v noci, ani rozšiřovat provoz na celoroční. Z naší strany bylo sděleno, že nesouhlasíme s žádným dalším navyšováním provozu a s prováděním výcviku pilotů na tomto letišti nesouhlasíme. Snažili jsme se vysvětlit, že vzhledem k poloze letiště a zástavbě v okolí není toto letiště pro daný účel vhodné. Na základě těchto námitek byl tento záměr později přehodnocen a byl nám představen záměr v plánovaném hangáru restaurovat historická letadla, která by sem přiletěla a po cca půl roce zase odletěla. Tento záměr se nám jevil jako utopie a pouhá zástěrka skutečného záměru, a proto jsme ani s tímto nesouhlasili.

V březnu 2021 jsme obdrželi odpověď z Ministerstva dopravy ČR, kde nám bylo sděleno, že na Ministerstvu dopravy proběhlo jednání s jednatelem společnosti Flying Academy s.r.o.. Na tomto jednání byl sdělen úmysl vybudovat na nově nabytém pozemku na letišti servisní středisko a také zázemí pro leteckou školu. Rovněž se pan jednatel zajímal na ministerstvu o možnost rozvoje letiště ve smyslu modernizace vzletové a přistávací dráhy, pojezdové dráhy a také vybavení letiště osvětlením pro noční létání, meteo a radio vybavení. Dále jsme byli ubezpečeni, že Ministerstvo dopravy ČR klade důraz na zachování dobrých vztahů mezi letištěm, městem Jičín a okolními obcemi a v současné době nepřipravuje žádné rozvojové projekty, které by podstatným způsobem zvýšily kapacitu či rozsah provozu na tomto letišti. Bohužel nám však také bylo sděleno, že v případě letiště Jičín se jedná o veřejné vnitrostátní letiště, tedy veřejnou dopravní infrastrukturu s nediskriminačním přístupem všem jejím uživatelům, přičemž Ministerstvo dopravy má jen omezené možnosti, jak ovlivnit kdo a jak často letiště použije. Je tedy možné, že pokud společnost Flying Academy s.r.o. zrealizuje na jí vlastněném pozemku svůj projekt, letecký provoz na letišti Jičín skutečně vzroste.

Po obdržení tohoto sdělení jsme oslovili současného provozovatele letiště Aeroklub Jičín z.s. a požadovali záruky dodržování několik let platné nepsané dohody týkající se provozu letiště. Předmětem této dohody byla různá omezení provozu, která měla minimalizovat zejména hlukovou zátěž okolí letiště. Jedná se například o pravidlo, že po vzletu má pilot točit doprava tak, aby se vyhnul zastavěným oblastem, dále minimalizace letů velkých a hlučných letounů hlavně v ranních a večerních hodinách, toto platí též v čase oběda mezi 12 a 13 hodinou a také například neprovádět výcviky pilotů na motorových letounech, mimo motorových kluzáků. Další důležitým požadavkem bylo nezvyšovat současný počet letů, aby nedocházelo k zvýšení hlukové zátěže okolí letiště. Na základě našeho požadavku byla tato dlouholetá dohoda sepsána a podepsána zástupci Aeroklubu Jičín z.s. a zástupci okolních obcí (město Jičín, městys Podhradí, obec Březina). Zástupci Aeroklubu Jičín nás ujistili, že oni určitě nechtějí rozšiřovat letecký provoz na letišti a je v jejich zájmu udržovat dobré vztahy s obyvateli žijícími v okolí letiště. Naše požadavky byly zapracovány do VFR Příručky (Provozního řádu letiště), kterou jsou povinni se řídit všichni uživatelé letiště, takže je současný provoz "zakonzervován" ve stávajícím rozsahu. Jelikož jsme si nebyli jisti postojem Ministerstva dopravy ČR a Úřadu pro civilní letectví k problematice omezování provozu VFR Příručkou tak jsme obě instituce postupně navštívili.

Na Ministerstvu dopravy ČR nám bylo sděleno, že plně chápou naše obavy a souhlasí s naším názorem, že letiště by mělo sloužit k rekreačním a sportovním účelům a jako vstupní brána do území Českého ráje, ale nelze nikoho omezovat v užívání letiště, pokud dodržuje pravidla stanovená provozovatelem. Dalším bodem jednání bylo také téma výpůjčky letiště. Dozvěděli jsme se, že Aeroklubu Jičín z.s. končí na konci roku 2023 období výpůjčky letištních ploch a má se jednat o prodloužení. Z tohoto důvodu jsme chtěli vědět, jakým způsobem se bude řešit výpůjčka na další období a zda může dojít ke změně provozovatele. Od zástupců ministerstva jsme se dozvěděli, že o příštím vypůjčovateli zatím nebylo rozhodnuto, ale mělo by se jednat o prodloužení stávajícího stavu a tudíž by měl i nadále provozovat letiště Aeroklub Jičín z.s.. O tomto však rozhodnuto nebylo a proto nelze žádnou záruku dát a ani vyloučit případné změny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že je třeba vyslovit podporu místnímu aeroklubu a později byl zaslán dopis na ministerstvo panu ministrovi s vyslovenou podporou Aeroklubu Jičín z.s. a popisem situace na letišti. O dění na letišti jsem na Valné hromadě Svazku obcí Mariánská zahrada seznámil zástupce členských obcí. Po vysvětlení situace a seznámení s hrozícím nebezpečím navýšení provozu na letišti, byla vyslovena zástupci všech zúčastněných obcí podpora našemu snažení o zachování letiště na stávající úrovni provozu a bylo odsouhlaseno podpoření Aeroklubu Jičín z.s. jako provozovatele. Předsedkyně svazku obcí též zaslala jménem svazku dopis na Ministerstvo dopravy.

Na Úřadu pro civilní letectví jsme chtěli zjistit, zda úřad může zasahovat do Provozního řádu letiště, kterým stanovil současný provozovatel podmínky provozu na letišti a případně zrušit některá omezení domluvená mezi provozovatelem a okolními obcemi. Byli jsme ujištěni, že pokud jsou všechna stanovená pravidla provozu v souladu se zákonem, tak oni nemohou do ničeho zasahovat a je zcela v pravomoci provozovatele určovat jak bude letiště provozováno. Dále jsme vyslovili obavu z provádění výcviku pilotů nad takto hustě osídlenou oblastí v okolí letiště z pohledu bezpečnosti a nebezpečí pádu letadla, případně jiného možného incidentu při výcviku (nízké přelety nad nemovitostmi obyvatel, chyby při vzletu a přistání letounů, kolize letadel apod.). Byli jsme ubezpečeni, že bezpečnost výcviku je dostatečně zajištěna a je pod dohledem úřadu.

Jelikož máme obavy z možného špatného vývoje situace na letišti rozhodli jsme se pokusit se kontaktovat přímo ministra dopravy a seznámit ho se situací na letišti. Ve spolupráci se zástupci města Jičína jsme oslovili hejtmana Královéhradeckého kraje a požádali ho o pomoc s kontaktováním přímo ministra dopravy. Pan hejtman na základě našeho dopisu oslovil dopisem pana ministra a v odpovědi byl ujištěn, že při výběru příštího provozovatele bude postupováno podle platných právních norem, přičemž charakter a vliv provozu budou brány v potaz při hodnocení a rozhodování o budoucím provozovateli letiště. Dále byl se situací na letišti seznámen senátor Ing. Tomáš Czernin, který oslovil pana ministra přímo, a bylo mu sděleno, že je pan ministr se situací na letišti Jičín obeznámen a při výběru příštího provozovatele bude přihlédnuto také k potřebě zachovat dobré vztahy mezi provozovatelem a okolím letiště.

Cílem našeho snažení je zachovat letiště v současném režimu a způsobu provozování a zajistit tak určitý kompromis mezi potřebami provozovatele letiště a potřebami okolí. Jsme si vědomi, že provoz letiště svým hlukem zatěžuje okolí, ale také musíme uznat, že se současný provozovatel snaží tuto hlukovou zátěž minimalizovat (např. před několika lety provedenou výměnnou letadla pro vlekání větroňů za mnohem tišší stroj). Na firmu Flying Academy s.r.o jsem se byl informovat v místě jejich dřívějšího působení a budu velmi mírný, když řeknu, že jejich odchodu z regionu rozhodně nelitují.

Závěrem bych chtěl jen ujistit všechny obyvatele, že nám dění na letišti není lhostejné a podnikáme všechny kroky, abychom zajistily obyvatelům okolí letiště klidný a bezpečný život. Dále bych rád poděkoval představitelů okolních obcí, zejména města Jičína, jelikož bez jejich podpory a pomoci bychom velmi těžko, vzhledem k naší velikosti, mohli něco podnikat a řešit. Za město Jičín se jednání účastní pan starosta JUDr. Jan Malý, radní Miroslav Kodydek, dále svou pomocí přispívají též členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D, bývalý hejtman Královéhradeckého kraje a Ing. Jaromír Dědeček, kterým taktéž patří naše poděkování. Doufám, že se situace na letišti bude vyvíjet dle našich představ a nikdo nebude rušit život v naší překrásné krajině.

Michal Rambousek starosta městyse PodhradíJUDr. Jan Malý - starosta města Jičína

Vážený pane předsedo petičního výboru,

Byla mě doručena výzva petičního výboru ve věci nájmu a užívání letiště ve Vokšicích. Sděluji, že již v loňském roce Město Jičín uzavřelo s Aeroklubem Jičín, Podhradím a Březinou dohodu o formě provozování letecké činnosti na letišti ve Vokšicích.
Z dohody vyplývá jednoznačné stanovisko, že Město Jičín podporuje Aeroklub Jičín v jeho činnosti, tedy ve výlučné užívání tohoto letiště. Nesouhlasíme, aby letiště ve Vokšicích provozoval jiný uživatel. Věc byla projednána a schváleno shora uvedené stanovisko radou města dne 20.7.2022. Rozhodnutí rady se opírá o zájem občanů města k životu v klidném prostředí bez jakýchkoliv emisí.
Jsem s pozdravem JUDr. Jan Malý | starosta
Městský úřad Jičín
Žižkovo náměstí 18 | 506 01 | Jičín | Česká republika
tel.: 493 545 100
e-mail: maly@mujicin.cz<mailto:maly@mujicin.cz> | www.mujicin.cz<https://www.mujicin.cz>Ing. Petr Svoboda, starosta obce Brada - Rybníček

Vážený pane předsedo petičního výboru, vážený pane předsedo Aeroklubu Jičín,

v naší obci, která je v horní části zakončením prachovského hřebene, obklopuje vrchol Brada a dále se svažuje dolů k obecní části Rybníček, vnímáme provoz letiště velmi intenzivně, máme je jak na dlani a velmi blízko. Proto obyvatelé naší obce zásadně nesouhlasí s rozšířením provozu jičínského letiště.

Provozování komerční letecké školy včetně vrtulníků, rozšíření provozu na 24/7 a úpravy letiště na noční provoz je pro nás naprosto NEPŘIJATELNÉ!

Jako obec, jejíž katastr se nachází v ochranném pásku letiště bychom se rádi účastnily všech jednání spojených se změnou rozsahu provozování letiště.

Nemám k dispozici právní analýzu a nevím, zda nám to jako obci, jejíž katastr se nachází v ochranném pásmu letiště nepřísluší ze zákona.

V jednání je rovněž podpora petice obyvatel žijících v okolí letiště Jičín všemi 14 starosty spojených ve svazku obcí Brada.

Jsem z generace, která neměla zdaleka cesty umetené a musela za prosazení a uhájení svých zájmů mnohé vykonat.

Společnými silami občanskými (petice) a politickými (nátlakem na starosty a zastupitele, kteří nají kontakty ve vyšší politice), máme mnohem větší šanci na prosazení svých zájmů, které jsou v souladu se stávajícím provozovatelem Aeroklubem Jičín, proti zájmům cizí privátní komerční společnosti.

Předpokládám, že všichni víme do čí gesce které ministerstvo patří, kdo tam sedí a čí dres nosí.

Osobně zastávám názor, že do vedení vesnic politika nepatří, tam má místo pouze zdravý rozum, ale nežijeme všichni jenom na vesnici …

Musíme jednat rychle a důsledně, abychom zabránili podpisu smlouvy o výpůjčce příslušných pozemků jinému "nájemci" než Aeroklubu Jičín.

V Brně Tuřanech trvalo údajně 5 let než se stejného komerčního provozovatele letecké školy zbavili.

S pozdravem

Ing. Petr Svoboda

starosta obce

obec@brada-rybnicek.cz

www.brada-rybnicek.cz


Libor Valenta, starosta obce Březina

Vážený pane předsedo petičního výboru,

jako starosta obce Březiny bych se také rád vyjádřil k dění na blízkém letišti v obci Vokšice a k postoji zastupitelstva obce Březiny.

Vokšické letiště se nachází v těsném sousedství naší obce a vzletový či přistávací koridor ze západní strany letiště prochází v těsné blízkosti intravelánu obce Březina. Velmi často se nám zdá, že letadla nám létají těsně nad střechami budov, potažmo nám nad hlavami. Proto také obyvatelé Březiny letecký provoz vnímají velmi intenzivně. Taktéž se v poslední době zvedl zájem našich občanů o dění na předmětném letišti.

V loňském roce naše obec podepsala dohodu mezi současným provozovatelem letiště a okolními obcemi, která upravuje provoz Vokšického letiště. Tímto jsme jasně podpořili současného provozovatele, kdy nesouhlasíme s navýšením provozu na letišti, nočním létáním, rozšiřování vzletové a přistávací dráhy a výstavby výukové a školící budovy.

Již delší dobu spolupracujeme a i do budoucna budeme spolupracovat s okolními obcemi za zachování stávajícího stavu leteckého provozu a hlavně jeho nenavyšování na malém "rekreačním" Vokšickém letišti.

Určitě by nebylo od věci, aby lidé zodpovědní za přidělení povolení provozu na letišti, nejednali jen od stolu, ale aby též prověřili možnosti a rizika v místě a hlavně u nás v obci. Určitě by jim došlo, proč nechceme žít pod možným neustálým hlukem motorů letadel a být ve stresu.

Věřím, že zdravý rozum a náš společný boj zvítězí a současnému provozovateli letiště bude smlouva prodloužena, aby byl zachován stávající provoz na letišti, který je již v současné době na samé hranici únosnosti.

S přáním lepších dní starosta Březiny Libor Valenta


Eliška Formanová, předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada

Vážený pane předsedo petičního výboru,

svazek obcí Mariánská zahrada je informován starostou městyse Podhradí Michalem Rambouskem. Starostům členských obcí na valné hromadě i na předsednictvu sdělil obavy, ze zvýšeného provozu na letišti ve Vokšicích u Jičína. Městys Podhradí je členem svazku. Letiště ve Vokšicích se nachází ve vymezené turistické oblasti Mariánská zahrada v blízkosti Českého ráje a v Geoparku Český ráj.

Na Jičínsku se nacházejí dvě unikátní barokně komponované krajiny turisticky vymezené Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada. Tyto krajinářská díla jsou vedle sebe v těsné blízkosti Českého ráje. Svým územím zasahují částečně do Geoparku Český ráj, pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty. V roce 2005 byl zařazen do Evropské sítě geoparků a o 10 let později se jako jediný v ČR stal členem Globální sítě geoparků UNESCO.

V krajinném a přírodním prostředí Mariánské zahrady se nachází několik zvláště chráněných území – přírodních památek a významných krajinných prvků, jejichž režim ochrany podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody může vyvolat dílčí střety zájmů při rozvoji aktivit. Chráněná území a významné krajinné prvky zvyšují atraktivitu území pro pěší turistiku, cykloturistiku a pobyty v přírodě, na druhé straně zákonné podmínky jejich ochrany, včetně jejich ochranných pásem, chrání před možnými vlivy lidské činnosti.

Mariánská zahrada má tři významy – Mariánská zahrada jako barokní komponovaná krajina, Mariánská zahrada jako vymezené turistické území jihozápadně od Jičína a Mariánská zahrada jako svazek obcí, který sdružuje 30 obcí s jejich 33 místními částmi. To je celkem 64 obcí s téměř 11 000 obyvateli, na území o rozloze 23 395 ha.

Letiště v obci Vokšice u Jičína historicky do území Mariánské zahrady patří. Z informací o zvýšeném provozu mají obyvatelé obavy. Tuto skutečnost vnímají jako velmi znepokojující. Důvodem obyvatel je především zvýšená hluková zátěž, která je v současné době za maximálně přijatelnou. Domníváme se, že hustota leteckého provozu na tomto letišti je z našeho pohledu obyvatel a ochrany krajiny na maximální možné úrovni. Požadujeme zachování stávajícího provozu, který dodržuje sjednané podmínky a provozní řád daného území. Zvýšený provoz by zasáhl do současného, ale i kulturně historického dědictví Mariánské zahrady. Největším pokladem regionu je krajina a přírodní bohatství.

Lidem se zde dobře žije v klidném a čistém životním prostředí, bez významných zdrojů znečištění ovzduší. Kromě obyvatelstva nemůžeme zapomenout na vzácné živočichy, hmyz, motýly, ptactvo, zvěř, ale i na přírodní krajinné prvky, jako jsou vzácné rostliny, květiny, stromy, které neodmyslitelně patří do území Mariánské zahrady.

Svazek obcí Mariánská zahrada požaduje zachovat stávající úroveň provozu letiště ve Vokšicích u Jičína. Všichni víme, že Jičínsko je turisticky vyhledávané atraktivní místo pro pěší turistiku, cykloturistiku, pro klidnou dovolenou s dětmi, atd.

Eliška Formanová, předsedkyně svazku


Dopis ministru dopravy zaslaný starostou obce Březina

věc: Stanovisko k pronájmu letiště ve Vokšicích

Vážený pane ministře Kupko,

píšu Vám z pozice starosty obce Březina, kterou vykonávám již 22 let a také za všechny občany naší obce, protože v nejbližší době budete rozhodovat o budoucím provozovateli, a tudíž celkovém dění na malém letišti v obci Vokšice u Jičína. Rád bych Vám touto cestou osvětlil, jak se bude budoucí provoz letiště dotýkat našich občanů, jelikož obec Březina je nejbližším sousedem předmětného letiště, a tudíž jeho provozem nejvíce zasažena.

Naše obec je od vzletové plochy letiště vzdálená pouze cca 500 m. Vzletový a přistávací koridor hraničí přímo se zastavěnou částí obce, kdy zde letadla létají jen několik metrů nad zemí, a to doslova!!! Také proto směrem k letišti museli být pokráceny stromy na výšku 5 m.

Již za současného stavu je provoz na letišti na maximální únosné hranici, kdy navýšení leteckého provozu by znamenalo neustálý letecký ruch nejen nad naší obcí. Z dostupných informací je známo, že nový zájemce o provoz letiště spol. Flying Academy je společnost, která provozuje leteckou školu, a i přes ujišťování, že nedojde k navýšení leteckého provozu, tomuto nevěříme. Zvlášť pokud se zamyslíme, proč tato nadnárodní společnost vlastnící provoz na letištích ve městech Miami, Los Angeles, New Delhi, Vídeň, Brno, Praha (města jsou čerpána z jejich dopisu) chtějí provozovat leteckou činnost i na tak malém, travnatém a věčně podmáčeném, absolutně nevhodném pro těžší letadla, letišti ve Vokšicích.

Pronájem malého sportovního letiště nemá státní význam jako například stavba dálnice, nebo vysokorychlostní železnice a proto je třeba zvážit, zda je na místě povolit podnikatelský záměr několika lidem za účelem finančního zisku, a tím rapidně zhoršit životní úroveň v celém okolí letiště, nehledě k přilehlému chráněnému území Český ráj.

Z kroniky obce Březina, která je uložena ve státním archivu v Jičíně lze vyčíst, že pozemky luka byly jičínskému aeroklubu poskytnuty již v roce 1946 na cvičné letiště. Roku 1949 letiště převzal stát a postavil hangár na pozemcích pana J.Paličky a F.Mizery z Březiny (mimochodem v zastupitelstvu obce jsou stále i jejich potomci). I z tohoto vyplývá jak jsme s Jičínským aeroklubem historicky i současně propojeni a nemáme pražádný zájem, aby se na tom něco měnilo.

Vím, že se dá rozhodnutí udělat od počítače dle příslušných zákonů a odeslat jej zainteresovaným stranám, ale rád bych pozval člověka zodpovědného za rozhodnutí o prłstłm nájemci letiště, aby přijel k nám do Březiny a na vlastní oči se přesvědčil o čem, respektive o kom rozhoduje.

S pozdravem a s vírou v rozhodování zdravým selským rozumem  

starosta obce Březina Libor Valenta

V Březině dne 5.10.2023